На главную
Реклама на сайте

НОВОЕ НА САЙТЕ

Оглавление учебника
Космонавтика / Тарасов Є.В.

Оглавление учебника
Космос. Довідник / Рандзіні Д.

Оглавление учебника
Анатомія і фізіологія дітей і підлітків / Сапин М.Р., Бриксіна З.Г.

Оглавление учебника
Астрономія / С. і Ж. Миттон

Оглавление учебника
Основи приватної патології

Оглавление учебника
Патология / Пауков В.С., Хитров Н.К,

Оглавление учебника
История делопроизводства

Оглавление учебника
Социология / Палеха Ю.И., Герасимчук В.И.

Оглавление учебника
Маркетинг информационных продуктов и услуг

Оглавление учебника
Менеджмент персонала / Палеха Ю.И.

Оглавление учебника
Основы психологии и педагогики / Палеха Ю.И.

Оглавление учебника
Деловые контакты с иностранными партнерами

Оглавление учебника
Деловая этика. Ю.И. Палеха

Оглавление учебника
Основы научно-иследовательской работы

Оглавление учебника
Емельянов Б.В. Екскурсознаство

Оглавление учебника
Стойко О.Я. Банковские операции
   Каталог / Педагогика


Фіцула М.М. Педагогіка

Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.


1. Загальні засади педагогіки

1.1. Предмет і завдання педагогіки


Педагогіка як наука 9
Предмет і основні категорії педагогіки 10
Система педагогічних наук. Зв'язки педагогіки з іншими науками. Завдання педагогіки 17
Напрями, течії зарубіжної педагогіки 20

1.2. Логіка і методика педагогічних досліджень

Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці 24
Методологія педагогіки 26
Методи науково-педагогічного дослідження 27
Етапи педагогічного дослідження 37

1.3. Розвиток, виховання і формування особистості

Процес розвитку і формування особистості 39
Спадковість і розвиток 46
Вплив середовища на розвиток і формування особистості 48
Розвиток і виховання 50
Діяльність як чинник розвитку особистості 51
Зарубіжні теорії розвитку особистості 53

1.4. Мета виховання

Сутність мети виховання 55
Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості 60
Зарубіжна педагогіка про мету виховання 65

1.5. Цілісний педагогічний процес

Сутність і структура педагогічного процесу 67
Закономірності і принципи педагогічного процесу 71
Технологія педагогічного процесу 76

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.1. Сутність процесу навчання

Дидактика як галузь педагогіки 78
Процес навчання 82
Функції процесу навчання 85
Структура діяльності вчителя в навчальному процесі 89
Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів 92

2.2. Зміст освіти в національній школі

Сутність змісту освіти 98
Особливості навчальних планів, програм і підручників 104
Взаємозв'язок загальної,
політехнічної і професійної освіти 112
Зміст освіти зарубіжної школи 118

2.3. Закономірності і принципи навчання

Закономірності навчання 121
Основні принципи навчання 123

2.4. Методи і засоби навчання

Методи навчання і їх класифікація 129
Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності 131
Методи стимулювання навчальної діяльності учнів 144
Методи контролю і самоконтролю у навчанні 147
Засоби навчання 154
Вибір методів навчання 157

2.5. Технології і форми організації навчання

Традиційні технології навчання
у сучасній школі 161
Нові технології навчання 173
Поняття про форми організації навчання 186
Урок як основна форма
організації навчання 190
Підготовка вчителя до уроку 198
Аналіз уроку 201
Позаурочні форми навчання 202
Пошуки ефективних форм навчання
в зарубіжній школі 213

2.6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
Сутність і основні види
контролю успішності учнів 216
Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 221
Зарубіжна практика контролю
успішності учнів 227

2.7. Вибрані проблеми дидактики

Проблема навчання обдарованих дітей 229
Неуспішність учнів і шляхи її подолання 232

3. Теорія виховання

3.1. Сутність процесу виховання

Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили 237
Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання 241
Самовиховання, його сутність, умови, етапи, прийоми реалізації 244
Перевиховання, його сутність, функції, етапи, принципи реалізації 247
Результати процесу виховання 252
Шляхи підвищення ефективності процесу виховання 253

3.2. Основні закономірності і принципи виховання

Основні закономірності процесу виховання 257
Основні принципи виховання 258

3.3. Основні напрями виховання

Розумове виховання 264
Формування наукового світогляду 267
Моральне виховання 271
Статеве виховання і підготовка до сімейного життя 276
Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку і відповідальності 283
Правове виховання 288
Виховання несприйнятливості до наркогенних речовин 295
Екологічне виховання 298
Трудове виховання 300
Економічне виховання 306
Профорієнтаційна робота в школі 310
Естетичне виховання учнів 315
Фізичне виховання 319
Зміст виховання в зарубіжній школі 325

3.4. Загальні методи виховання

Сутність методу і прийому виховання 330
Характеристика основних груп методів виховання 331

3.5. Організаційні форми виховної роботи

Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи 356
Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи 357
Позашкільні навчально-виховні заклади 367
Участь сім'ї і громадськості в організації дозвілля школярів 370

3.6. Виховання учнівського колективу

Сутність, ознаки, функції, структура колективу 372
Методи згуртування учнівського колективу 375
Органи учнівського самоврядування 379
Виховний вплив колективу 387
Колективні творчі справи 391

3.7. Спільна виховна робота школи, сім'ї і громадськості

Завдання, зміст і методика виховання дітей в сім'ї 394
Шляхи підвищення педагогічних знань батьків 399
Види і методи роботи з батьками учнів 402
Залучення громадськості до виховання дітей. Церква і виховання підростаючого покоління 408
Дитячі та юнацькі організації 412

3.8. Робота класного керівника

Завдання і функції класного керівника 418
Планування роботи класного керівника 421
Вимоги до сучасного класного керівника 423

4. Школознавство

4.1. Наукові засади внугрішкільного управління

Принципи управління освітою 426
Органи освіти, їх функції і структура 428
Керівництво навчально-виховною роботою школи 431
Планування роботи школи 436
Особливості внутрішкільного контролю 441

4.2. Методична робота в школі

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 446
Основні форми методичної роботи в школі 447

4.3. Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень педагогічної науки у практику

Сутність передового педагогічного досвіду 455
Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду 457
Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику 459
Наукова організація педагогічної праці 461

5. З історії педагогіки

5.1. Педагогіка давнього світу

Виховання у первісному суспільстві 465
Виховання і навчання в країнах Давнього Сходу 469
Виховання і навчання у Давній Греції і Давньому Римі 471
Елементи педагогіки у філософських системах давнього світу 474

5.2. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі, в епоху Відродження та Реформації
Особливості освітньо-виховної практики і педагогічної думки в епоху середньовіччя. Виникнення університетів 479
Школа і педагогічна думка в Європі в епоху Відродження і Реформації 482

5.3. Становлення і розвиток зарубіжної педагогічної науки (XVII—XX ст.) Педагогічна система Я.-А.Коменського 486

Розвиток педагогічної теорії і практики в працях інших видатних педагогів 489
Реформаторська педагогіка зарубіжних країн кінця XIX—XX ст. 496
Розвиток педагогічної думки в Росії у XVIII—XIX ст. 500
Прогресивна педагогіка в Росії на початку XX ст. 503

5.4. Історія української школи і педагогіки

Виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі 507
Освіта і педагогічна думка у період українського відродження (XVI - перша половина XVII ст.) 511
Українська педагогіка другої половини XVII — кінця XVIII ст. 517
Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. 522
Освіта і педагогічна думка в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст. 532
Освіта, шкільництво і педагогічна думка в Україні у XX ст. 539
Особливості розвитку педагогіки на сучасному етапі 551
Короткий термінологічний словник 553

Оглавление учебника размещено с целью ознакомления. Само пособие вы можете найти в магазинах и библиотеках вашего города


НОВЫЕ СТАТЬИ


Статья по теме

Бюджетный отдых для студента

Статья по теме

Головные боли во время сессии

Статья по теме

Как поладить со старостой?

Статья по теме

Как подготовиться к экзамену за два дня

Статья по теме

Простые правила комфортной жизни студента

Статья по теме

Как правильно располагать к себе людей

Статья по теме

Когда идти учиться: после 9-го или после 11-го класса?

Статья по теме

Если преподаватель придирается...

Статья по теме

Как правильно написать реферат

»» все статьиРАЗДЕЛЫ

Экономические дисциплины
Управленческие дисциплины
Правовые дисциплины
Психологические дисциплины
Социологические дисциплины
Гуманитарные дисциплины
Точные дисциплины
Периодические издания
Прочее

Внимание! Копирование информации с сайта строго запрещено.